Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden E-Finder - September 2019

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden begrippen met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen hebbende volgende betekenissen:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden E-Finder;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn

  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die een contractuele relatie heeft of aangaat met de

  Ondernemer;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Dienst: de door de Ondernemer aangeboden, verkochte en geleverde dienst(en);

 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 7. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten, Digitale

  inhoud en/of Diensten gedurende een bepaalde periode;

 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Wederpartij of

  Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manierdie toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoorde informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van deOvereenkomst;

 10. Modelformulier voor herroeping: het op de website van E-Finder en in Bijlage I van dezeVoorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping. Dit formulier hoeft door deOndernemer niet ter beschikking te worden gesteld als de Wederpartij ter zake van zijn bestelling geenHerroepingsrecht heeft;

 11. Netwerk: het Netwerk van provider KPN of enige andere provider, waarvan de E-Finder gebruik maaktvoor locatiebepaling;

 12. Ondernemer: de rechtspersoon, zoals beschreven onder artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden,die Producten, Digitale inhoud en/of Diensten aan een Wederpartij aanbiedt;

 13. Overeenkomst: een Overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Wederpartij wordt gesloten in hetkader van een georganiseerd systeem voor verkoop van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten,waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst mede gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;

 14. Persoonsgegevens: alle tot de Wederpartij herleidbare gegevens zoals bepaald in de Wet beschermingpersoonsgegevens.

 15. Product: het door de Ondernemer aangeboden, verkochte en geleverde product(en);

 16. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie heeft of aangaat met

  de Ondernemer;

Artikel 2 Identiteit van de Ondernemer

E-Connectz BV, gevestigd te Eindhoven en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondernummer 64563758.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke totstand gekomen Overeenkomst tussen Ondernemer en de Wederpartij.

 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan deWederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat deOvereenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemerzijn in te zien en dat zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos wordentoegezonden.

 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat deOvereenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aande Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijsniet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van deAlgemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek vande Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indiendit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaardenblijven in dat geval onverkort van kracht.

 5. Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijkdoor Ondernemer is ingestemd.

 6. Ondernemer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een Overeenkomst met deWederpartij.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door de Ondernemer aangebodenProducten, Digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goedebeoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maaktvan afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, Digitaleinhoud en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden deOndernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten enverplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment vanaanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemeronverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument deOvereenkomst ontbinden.

 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische enorganisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij vooreen veilige web-omgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoepassende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goedegronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling ofaanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van Producten Digitale inhoud en/of Diensten aan de Wederpartijde volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Wederpartij met klachten terecht

   kan;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik

   kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten; voor zover

   van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

   Overeenkomst;

  5. de vereisten voor opzegging van de Duurovereenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van

   meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

  6. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

6. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Algemene Voorwaarden September2019 E-FinderArtikel 6 Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende eenBedenktijd van 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consumentvragen naar de reden van herroeping. Deze is echter niet verplicht tot antwoorden.

 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door deConsument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

  1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de Dag waarop de

   Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. DeOndernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijzeover heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijdweigeren.

  2. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waaropde Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeelheeft ontvangen;

  3. bij Duurovereenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode:de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeftontvangen.

 3. De Consument kan een Overeenkomst voor levering van een Dienst en/of Digitale inhoud die niet opeen materiële drager is geleverd gedurende 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. DeOndernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping. Deze is echter niet verplicht totantwoorden.

 4. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

 5. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of hetModelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde

  van de oorspronkelijke, Overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.

 6. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrektbinnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd

  14 Dagen na de Dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 7. De Ondernemer kan het navolgende uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar alleen als de

  Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeftvermeld: De levering van Digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als

  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

  2. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.

Artikel 7 Verplichtingen Consument tijdens Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zalhet Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en dewerking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Productslechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is vaneen manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als de Ondernemer hemniet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetHerroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn doormiddel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendtde Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dithoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft deterugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd isverstreken.

 3. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk inoriginele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijkeinstructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij deConsument.

 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als deOndernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemeraangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiëledrager geleverde Digitale inhoud, indien:

  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de

   nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;

  2. hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

  3. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.

 7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten /voorwaarden van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijkmaakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten doorde Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemeraanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeftontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welktijdstip eerder valt.

 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt,tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor deConsument.

 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopstestandaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug tebetalen.

Artikel 10 Prijs

 1. De in het aanbod van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt inEuro’s en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn bezorgkosten niet bij de prijs inbegrepen.

 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten, Digitale inhoud en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 4. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten, Digitale inhoud en/of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloedop heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 5. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 6. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  2. de Wederpartij de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag

  waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door deWederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het ingaan van deBedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen 14 Dagen na het sluiten van deOvereenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aanop de Dag nadat de Wederpartij de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van Producten aan Consumenten mag de Consument in Algemene Voorwaarden nimmerverplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan deConsument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling ofdienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aande Ondernemer te melden.

 4. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door deOndernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betalingbinnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en isde Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening tebrengen.

  Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over dedaaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. DeOndernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bijde uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening vanDiensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal deOndernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren,

  tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ofindien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartijhiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in datgeval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventueleschadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Wederpartij betaald heeftonverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Ondernemer tot het momentvan bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Wijziging gegevens Wederpartij

 1. De Wederpartij dient de Ondernemer tijdig voor het ingaan van een adreswijziging of wijziging vancontactgegevens zoals email adressen schriftelijk te informeren. De Wederpartij is aansprakelijk voor alleeventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van een dergelijke wijziging.

 2. Als de Wederpartij een rechtspersoon is, is deze verplicht de Ondernemer ook schriftelijk te informerenover iedere relevante bedrijfswijziging (zoals naam of rechtsvorm).

Artikel 14 Verlenging abonnement

 1. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vanProducten, Digitale inhoud en/of Diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor eenbepaalde duur.

 2. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vanProducten, Digitale inhoud en/of Diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur wordenverlengd als de Wederpartij te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste éénmaand.

Artikel 15 Opzeggen abonnement

 1. De Wederpartij kan een Duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten te allen tijde opzeggen metinachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste éénmaand.

 2. De Wederpartij kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeldafleveren van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaaldeduur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.

 3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 4. Als een Duurovereenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar deOvereenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij deredelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 16 Nakoming Overeenkomst en extra garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten, Digitale inhoud en/of Diensten voldoen aan deOvereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ofbruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijkebepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperktnimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de Overeenkomsttegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakomingvan zijn deel van de Overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier,importeur of producent waarin deze aan de Wederpartij bepaalde rechten of vorderingen toekent dieverder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming vanzijn deel van de Overeenkomst.

 4. De garantietermijn bedraagt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven, 24 maanden op dehardware. De garantietermijn gaat in vanaf het moment dat de hardware is geleverd.

 5. Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, bij de gebruikte materialen of in de geleverdezaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment vanlevering aanwezig moeten zijn geweest, zal de Ondernemer binnen de garantietermijn die zakenkosteloos repareren dan wel vervangen.

 6. Er kan geen sprake zijn van een garantie op de hardware indien:

  • - er sprake is van normale slijtage, dit ter beoordeling van de Ondernemer;

  • - indien er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die

   niet met toestemming van de Ondernemer zijn verricht;

  • - de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is;

  • - gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig

   gebruik;

  • - de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; -

   aansluitstekkers, connectoren, bedrading is / zijn beschadigd en of gewijzigd.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Wederpartij over, nadatdeze al hetgeen hij uit hoofde van enige Overeenkomst met de Ondernemer is verschuldigd volledig heeftvoldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringenen eventuele met betrekking tot de Producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 2. De Wederpartij mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen,doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 3. De Ondernemer verleent de Wederpartij slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van de software.Het eigendomsrecht van de software blijft te allen tijde bij de Ondernemer Het gebruiksrecht is zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer niet aan derden overdraagbaar. Het is deWederpartij niet toegestaan de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over tedragen. De Wederpartij zal de software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve vanderden gebruiken.

 4. De Ondernemer behoudt zich het recht voor de montage van geleverde zaken op te schorten, totdat deWederpartij aan zijn ermee verband houdende betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. Wanneer de Ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake geslotenOvereenkomst als ontbonden. De Ondernemer behoudt het recht om vergoeding van schade, gederfdewinst en interest te vorderen.

 6. De Wederpartij is verplicht de Ondernemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit datderden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 7. Tot op het tijdstip waarop de Wederpartij volledig aan diens ermee verband houdendebetalingsverplichtingen jegens de Ondernemer heeft voldaan, is de Wederpartij niet bevoegd geleverdezaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zakenvoor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zalworden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De Ondernemer kan alsdanterstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de Overeenkomstopschorten, dan wel de Overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Ondernemer opvergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 8. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze Voorwaarden wordt de tussen deWederpartij en de Ondernemer gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomsten zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Wederpartij in staat vanfaillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executorialebeslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins debeschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervanverliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen alsboedelschuld erkent.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

 1. De Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeveninformatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten, Digitale inhoud en/ofDiensten berusten bij de Ondernemer, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- enmodellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieer-bare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 3. Het is de Wederpartij verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in deintellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudigingzonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer, haar toeleveran-ciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het Product zelf.

Artikel 19 Diensten

 1. De Ondernemer verleent haar diensten onder andere via haar eigen website en streeft daarbij naar eenoptimale dienstverlening maar kan niet garanderen dat de dienstverlening foutloos of ononderbrokenfunctioneert. Door de Ondernemer geleverde diensten kunnen worden gestoord door (externe) factorenwaarop de Ondernemer geen enkele invloed heeft. Mede hierdoor kan de Ondernemer de kwaliteit c.q.het gebruik van de diensten niet garanderen.

 2. De Ondernemer kan (onderdelen van) de diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indiendit noodzakelijk is voor behoud of bescherming van de diensten, zulks uitsluitend ter beoordeling van deOndernemer Hieronder wordt tevens verstaan tijdelijke onderbreking van de diensten voor het plegen vanonderhoud, waarbij geldt dat dit vooraf bekend wordt gemaakt, tenzij het zulke korte of beperkteonderbrekingen gaat dat een voorafgaande aankondiging daarvan in alle redelijkheid niet kan wordengedaan.

 3. Om van de diensten van de Ondernemer gebruik te kunnen maken dient de Wederpartij toegang teverkrijgen tot het specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website door het gebruikvan een unieke inlognaam in combinatie met een persoonlijke systeem code. De Ondernemer zal zichnaar behoren inspannen en de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om te zorgen dat de toegang tothet specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website slechts middels het gebruik vande door de Wederpartij gekozen inlognaam en systeemcode kan worden verkregen. De Wederpartij isverantwoordelijk voor het geheim houden van de door de Wederpartij gebruikte systeemcode.

 4. Alle gegevens die in het kader van de dienstverlening op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeeltevan de website ontstaan zijn het eigendom van de Wederpartij en zijn voor diens rekening en risico. DeOndernemer zal van deze gegevens slechts gebruik maken in het kader van de verbetering van haardienstverlening ten behoeve van de Wederpartij en ten behoeve van haar dienstverlening in hetalgemeen.

 5. Voor zover er op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website persoonsgegevensworden verwerkt, gebeurt ook dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20 Vertrouwelijke gegevens & privacy

 1. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden staat de Wederpartij toe dat de Ondernemer zijn of haarPersoonsgegevens registreert.

 2. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dientte weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmakingvan die gegevens gebiedt.

 3. De Wederpartij vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van personen van wie Persoonsgegevens zijngeregistreerd of worden verwerkt in het kader van persoonsregistratie die door de Wederpartij wordtgehouden of waarvoor Wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

 4. De door de Ondernemer verzamelde Persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor dedoeleinden die in de aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag zijnaangegeven. Het geheel aan verwerkingen van Persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoerenvan de volgende activiteiten:

  1. a) het beoordelen van de aanvraag voor een activering van een Dienst;

  2. b) het analyseren van het gebruik van het Netwerk;

  3. c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de Wederpartij

   met aanbiedingen van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten;

  4. d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van E-Finder;

  5. e) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 5. De Persoonsgegevens worden door de Ondernemer in overeenstemming met de wet en op behoorlijkeen zorgvuldige wijze verwerkt. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk isvoor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

 6. De door de Ondernemer verzamelde Persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijzedie onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens zullen in elk gevalverder worden verwerkt:

a) in het kader van specifieke nota’s, tenzij met de Wederpartij een door de Ondernemeraangeboden wijze van afscherming is overeengekomen;
b) ten behoeve van marketingactiviteiten van producten die verwant zijn aan de Producten,Digitale inhoud en/of Diensten van Ondernemer, tenzij de Wederpartij tegen deze vorm vanverwerking verzet heeft aangetekend;

c) ten behoeve van het aanleggen van een verwerking van Persoonsgegevens van deWederpartij van wie de Digitale inhoud en/of Dienst wegens niet tijdige betaling buitenwerking is gesteld dan wel die de Ondernemer ernstig hebben gedupeerd of hebbengeprobeerd te duperen.

Artikel 21 Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke is terug tevinden op de website, en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij degebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf dedatum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordtdoor de Ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en eenindicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De Wederpartij dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderlingoverleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij ofanderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. De Ondernemer aanvaardt geenenkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 2. Mocht, om welke reden dan ook, de Ondernemer gehouden zijn enige schade te vergoeden dan zal dievergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot Producten,Digitale inhoud en/of Diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

 3. Links die de Ondernemer opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voorde bezoeker zijn louter informatief. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dewebsites waar je via deze links op terecht kunt komen.

 4. De werking van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten is mede afhankelijk van infrastructuren zoalsGPS, GSM verbinding en internetverbindingen die buiten de invloedssfeer van de Ondernemer vallen.De Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van dezeinfrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen inhaar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.

 5. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het tijdelijk nietfunctioneren of wegvallen van de bestelmogelijkheid of van (gegevens) van de website wegensonderhoud.

 6. De Wederpartij zal Producten, Digitale inhoud en/of Diensten niet gebruiken om strafbare feiten en/ofonrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en Wederpartij vrijwaartOndernemer ter zake.

 7. Bij misbruik van bepaalde Producten, Digitale inhoud en/of Diensten behoudt de Ondernemer te allentijde het recht Producten, Digitale inhoud en/of Diensten te blokkeren.

Artikel 23 Overmacht

 1. In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Wederpartij na tekomen. De Ondernemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de Ondernemer haar wil onafhankelijke omstandigheidwaardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordtverhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen,energiestoringen, storingen in een (communicatie-)Netwerk of verbinding of gebruiktecommunicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niettijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige viaoverheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 24 Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door deWederpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overigebepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg tredenteneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in achtworden genomen.

Artikel 25 Vertalingen

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten en teksten op onze website zijn oorspronkelijkopgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze Algemene Voorwaarden, documenten en teksten wordenvertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze AlgemeneVoorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 26 Aanvullende of afwijkende bepalingen Consument

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van deConsument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door deConsument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 27 Toepasselijk recht

Op alle door ons gesloten Overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende nadere Overeenkomsten isNederlands recht van toepassing.

Artikel 28 Geschillenbeslechting

Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van een Overeenkomst zullen zij eerst trachten om inoverleg tot een oplossing te komen. Leidt overleg niet tot een oplossing dan kunnen partijen het geschilvoorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter.