Privacy statement

Privacy statement

September 2019

E-Connectz B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna samen aangeduid als EC) bieden met verschillende producten zoals E-Finder® Track & Trace diensten welke via internet lopen. Door de aard van onze dienstverlening heeft EC bepaalde gegevens van jou.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij weten welke producten en diensten van EC je gebruikt. Ook als je niet al je producten en diensten van één EC-merk of -bedrijfsonderdeel afneemt. Daarom koppelen wij de informatie die wij hebben als je een of meerdere diensten bij ons afneemt. Daardoor kunnen we jouw vragen, meldingen (bijv. over een storing) en klachten snel en goed oppakken.

EC informeert jou graag persoonlijk en op het moment dat het voor jou relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die je gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail of een sms-bericht met een persoonlijke aanbieding wanneer je abonnement afloopt of wanneer jij je abonnement kunt verlengen. Als je meerdere diensten of producten bij ons afneemt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Wij vertellen je graag meer over deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we je gegevens.

Bij de verwerking van je gegevens staat jouw belang voorop! Jij moet er iets aan hebben.

Onze belofte:

  • EC is zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij EC veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
  • Wij kijken niet naar de inhoud van het datagebruik en houden niet bij welke locaties je bezoekt.
  • Wij verkopen je persoonlijke gegevens niet aan derden.
  • Wij informeren je over het gebruik van je gegevens en bieden je

simpele mogelijkheden om je gegevens en privacy-keuzes in te

zien en aan te passen.

  • Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de

keuzes die je over je privacy hebt gemaakt.

Diensten en jouw rechten

In dit privacy statement hebben wij voor jou op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle gegevens die EC van je verwerkt voor de producten en diensten die EC in Nederland op de markt brengt. Het statement is voor alle klanten van EC en voor alle gebruikers van de websites van EC.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Alle ondernemingen die bij de EC Groep horen voeren hetzelfde privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent als je een overeenkomst sluit met EC.

Jouw gegevens worden verwerkt door de onderneming met wie je de overeenkomst hebt gesloten voor de dienst die je gebruikt. Neem je bijvoorbeeld een dienst af van EC B.V.? Dan is E-Connectz B.V. in Eindhoven de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

2. Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

Hieronder vind je een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Het doel van het overzicht is om je in één oogopslag een goed beeld te geven van de gegevens die we van je verwerken als je van onze diensten gebruik maakt. In dit overzicht staat ook welke keuzes je zelf per dienst kunt maken.

Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Hieronder staan de verschillende onderwerpen met de daarbij horende informatie. Wil je meer weten over de keuzes die je kunt maken en hoe je die aan ons doorgeeft? Ga dan naar ‘Recht van verzet' (zie 12.3). Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Ga dan naar 'Inzage' (zie 12.1).

Wij verwerken ook gegevens van je op onze websites (H3) en in onze apps (H4). Dit staat niet in dit overzicht. Voor een volledig beeld raden wij je aan om ons privacy statement helemaal te lezen. Daarin kun je ook lezen hoe wij je gegevens binnen EC delen (H10) en wat ons beleid is voor het delen van jouw gegevens met derden (H11).

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

  • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging
  • Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst
  • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
  • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die EC van jou heeft

3. EC websites

3.1 Welke gegevens verwerken we van jou?

3.1.1 Bezoek van onze website(s), inloggen op de 'MijnEC' omgeving

- Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt vragen wij je om je adres. Jouw adres gebruiken we alleen voor de adressering op de factuur;

- Wanneer je toegang wilt tot de ‘MijnEC’-omgeving op onze website(s) dan moet je je aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

3.2 Wat doen we met jouw gegevens?

3.2.1 Dienstverlening

Wij verzamelen en gebruiken je gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren. En om meldingen naar je te sturen, bijvoorbeeld over updates, storingen etc.

3.2.2 Verbetering van dienstverlening en onze websites, tonen gerichte advertenties
Jouw (gecombineerde) gegevens gebruiken we ook om onderzoek te doen en om analyses uit te voeren. Het doel hiervan is om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat gebruikers na het bezoeken van onze website alsnog contact opnemen met onze klantenservice over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren.

3.3 Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

EC bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

3.4 Wat doen we met jouw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

4. EC apps

De EC apps verzamelen locatiegegevens van de E-finder, geen locatie gegevens van de gebruiker.

5. Hoe worden jouw gegevens binnen EC gedeeld

Klanten kunnen meerdere producten of diensten bij EC afnemen. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren we de gegevens waarover wij beschikken omdat je klant van ons bent.

Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening

Gebruik jij meerdere diensten van ons? Dan koppelen wij informatie om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierdoor kunnen wij jouw vragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing) en klachten, snel en goed afhandelen, ook als je niet alle diensten van EC afneemt.

6. Delen van jouw gegevens met derden

6.1 Wat doen wij niet

EC verkoopt je gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als wij wel gegevens delen voor hun activiteiten dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Dat betekent dat de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot een individu. Dat jij het bent blijft zo dus onbekend.

6.2 Wat doen wij wel

6.2.1 Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden (verwerkers) en business partners
EC schakelt derde partijen in bij bepaalde netwerkdiensten, het terughalen van uw bezit en het ondersteunen bij klantvragen. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan heeft EC de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Ook als EC met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van jouw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen afgesloten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

6.2.2 Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten

EC is op grond van de wet verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

6.2.3 Verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens aan netwerkaanbieders en adverteerders

Om te kunnen voldoen aan onze rapportage- en afdracht verplichtingen voor netwerkaanbieders (zoals KPN), stelt EC rapportages samen. Deze geaggregeerde rapportages bevatten geen identificerende gegevens. Jij blijft dus onbekend bij deze aanbieders.

6.2.4 Verstrekken gegevens aan derden ten behoeve van risico analyse en kredietregistraties

EC legt een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld. En van mensen waarmee de overeenkomst is beëindigd omdat ze hun (betaling)verplichtingen niet nakwamen. Dit bestand wordt door EC gebruikt om beslissingen te nemen over het accepteren van aanvragen voor diensten.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) abonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens ook aan alarmdienst SMC doorgegeven. SMC verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor terreur- en fraudepreventie. SMC kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken.

Als je bezwaar wilt maken of informatie wilt over de manier waarop je bent opgenomen in de risicoanalyse van SMC, kun je contact opnemen met SMC via hun website www.smc-alarmcentrale.nl/e-finder. Of je kunt met ons contact opnemen via onze afdeling EC Klantenservice AVG.

7. Jouw rechten (Inzage, Correctie, Verzet)

7.1 Inzage in jouw gegevens

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. Dit kan je op verschillende manieren doen.

Wil je inzage in je persoonlijke gegevens of het lopende abonnement, dan verwijzen wij je in de eerste plaats door naar de ‘MijnEC’-omgeving op onze websites.

Kun je de informatie die je zoekt niet vinden via onze websites? Dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat je naam, adres en telefoonnummer in deze brief staan en stuur een afgeschermde kopie (zonder pasfoto en BSN nummer) van een geldig legitimatiebewijs mee. Je kunt de brief sturen naar het mailadres dat bij ‘Contact’ (H8) staat.

7.2 Correctie van jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen, zoals er bij 'Contact' (zie 8) staat. Je krijgt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons.

7.3 Recht van verzet, toestemming verwerking van jouw gegevens

Bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens door EC

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door EC als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.4 Recht op vergetelheid

In sommige gevallen heb je recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt EC dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in. EC verwijdert jouw gegevens dan.

7.5 Klacht indienen bij de toezichthouder

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.

8. Contact met EC inzake privacy

E-Connectz BV
t.a.v. Klantenservice AVG Schweitzerlaan 28 5644 DL Eindhoven

Voeg ter controle, naam, adres, telefoonnummer en een afgeschermde kopie legitimatiebewijs aan het verzoek toe.

Functionaris Gegevensbescherming

Dhr. M. van Bergeijk via privacy@e-connectz.com